NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych; otwarty konkurs ofert...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-05-24 13:31, ext.piotr.jesiotr

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów

Etap:

Rozpatrywane

Termin składania:

niedziela, 17 czerwiec, 2018 - 23:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl/Account/Login do dnia 17.06.2018 roku do godz. 23:00 Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.06.2018 roku do godz. 16:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: al. KEN 61, 02-777 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

 1. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 2. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 4. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Sportu i Rekreacji, nr telefonu 22/ 443 72 73 lub 443 72 75 od poniedziałku do piątku  w godz. 10 - 14).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 1566/2018 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala.docx_.doc, rozmiar pliku: 58.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: ogloszenie_konkurs.docx, rozmiar pliku: 45.82 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 1582/2018 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala.doc, rozmiar pliku: 42.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-223.rtf, rozmiar pliku: 19.71 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: 12p00193920180629123953.pdf, rozmiar pliku: 454.27 KB)
  Pobierz