NGO

Get Adobe Flash player

Realizacja w wawerskich placówkach oświatowych programów profilaktyki...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-04-06 12:13, ext.piotr.jesiotr

Realizacja w wawerskich placówkach oświatowych programów profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy; otwarty konkurs ofert przeprowqadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

piątek, 15 maja, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Realizacja w wawerskich placówkach oświatowych programów profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 15 maja 2020 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2020 roku do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w Wydziale Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańska 1 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Dzielnicy Wawer, Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wawer ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie. 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (p. Aneta Markowska, nr telefonu 22 443-68-96 od poniedziałku do piątku  w godz. 9.00 – 15.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 4/WSŚ/III /2020 ZARZĄDU DZIELNICY WAWER z dnia 31 marca 2020 r.
  (plik: uchwala_wss.docx, rozmiar pliku: 33.44 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert spełniających kryteria formalne
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-217.rtf, rozmiar pliku: 69.71 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  UCHWAŁA NR 856/2020 ZARZĄDU DZIELNICY WAWER z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: komisja_szkoly.docx, rozmiar pliku: 29.16 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_szkoly.pdf, rozmiar pliku: 81.81 KB)
  Pobierz