NGO

Get Adobe Flash player

Realizacja projektów z zakresu edukacji kulturalnej; otwarty konkurs...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2017-11-23 11:39, wpilich

Realizacja projektów z zakresu edukacji kulturalnej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

środa, 3 stycznia, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Kultura

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja projektów z zakresu edukacji kulturalnej. 

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 3 stycznia 2018 roku do godz. 16 Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2018 roku do godz. 16 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych Marta Jurzyńska, nr telefonu 22 44 39 241, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy nr 9587/17 z dn. 22.11.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: ogloszenie_konkursu_edukacja_2018.doc, rozmiar pliku: 176 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 9909/17 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: powolanie_komisji.doc, rozmiar pliku: 43.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: realizacja_projektow_z_zakresu_edukacji_kulturalnej_wyniki-oceny-formalnej-93-210.pdf, rozmiar pliku: 170.97 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Uchwała nr 9974/2018 zmieniająca Uchwałę 9909/2018
  (plik: zmiana_skladu_komisji_wkp_srodmiescie2018.docx, rozmiar pliku: 18.06 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: doc00440820180201100041.pdf, rozmiar pliku: 853.54 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Uchwała nr 10239/18 Zarządu Dzielnicy Śródmieście w sprawie rekomendowania do dofinansowania
  (plik: rekomendowanie-edukacja_2018_wkp_srodmiescie.rtf, rozmiar pliku: 88.8 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Uchwała nr 10449/18 Zarządu Dzielnicy Śródmieście w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej
  (plik: doc00489320180307113044.pdf, rozmiar pliku: 412.06 KB)
  Pobierz