NGO

Get Adobe Flash player

Realizacja programu adresowanego do seniorów zapobiegającego...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2017-11-23 12:08, jholanowski

Realizacja programu adresowanego do seniorów zapobiegającego dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu; konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

czwartek, 28 grudzień, 2017 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018  zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja programu adresowanego do seniorów zapobiegającego dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 28.12.2017 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2017  roku do godz. 15.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (p. Joanna Wardak, nr telefonu 22 443 68 94, od poniedziałku do piątku w godz.: 08.00 do 15.00 ).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 1756/2017 Zarządu Dzielnicy Wawer z dnia 21 listopada 2017 r.
  (plik: uchwala_nr_1756_2017_ogloszenie_konkursowe.docx, rozmiar pliku: 34.67 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 1773/2017 Zarządu Dzielnicy Wawer z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę 1756
  (plik: uchwala_zmieniajaca.docx, rozmiar pliku: 36.15 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 1841/2017 Zarządu Dzielnicy Wawer z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: komisa_seniorzy_2018.pdf, rozmiar pliku: 81.75 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_seniorzy_wawer_2018.pdf, rozmiar pliku: 114.33 KB)
  Pobierz