NGO

Get Adobe Flash player

Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-03-19 10:15, jholanowski

Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z ochockich szkół w 2020r; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

wtorek, 14 kwietnia, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z ochockich szkół w 2020r.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 14 kwietnia 2020 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2020 roku do godz. 16.00  w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 26 w Warszawie lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ul. Białobrzeska 26, 02-365 Warszawa  (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Bartłomiej Lange nr telefonu: 22 5783559, Jolanta Wichlińska, nr telefonu: 22 5783451, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 1361/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_konkursowa.docx, rozmiar pliku: 17.71 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe wraz z załącznikami
  (plik: projekt_konkursu_na_profilaktyke_w_szkolach_w_2020r.docx, rozmiar pliku: 50 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_scan.pdf, rozmiar pliku: 90.42 KB)
  Pobierz