NGO

Get Adobe Flash player

Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych mających na celu...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-11-28 12:01, ext.piotr.jesiotr

Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, skierowanych do mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

czwartek, 2 stycznia, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, skierowanych do mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 2 stycznia 2020 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2020 roku do godz. 16:00
  w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
  przy al. Komisji Edukacji Narodowej  61 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń, Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (p. Izabela Niespodziewańska,
  tel.: 22 443 71 30, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 oraz
  p. Monika Sawicka tel.: 22 443 71 42, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 453/2019 ZARZĄDU DZIELNICY URSYNÓW z dnia 27.11.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_nr_453_2019_z_dn._27.11.2019.docx, rozmiar pliku: 68.48 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 481/2019 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dn. 18.12.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
  (plik: uchwala_481_2019.docx, rozmiar pliku: 18.58 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  UCHWAŁA NR 484/2020 ZARZĄDU DZIELNICY URSYNÓW z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: 484_2020.docx, rozmiar pliku: 23.75 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki_oceny_formalnej_-_przemoc.pdf, rozmiar pliku: 440.65 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_przeciwdzialanie_przemoc.pdf, rozmiar pliku: 507.68 KB)
  Pobierz