NGO

Get Adobe Flash player

Realizacja kursów komputerowych dla osób w wieku powyżej 60 lat;...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-05-22 14:18, ext.piotr.jesiotr

Realizacja kursów komputerowych dla osób w wieku powyżej 60 lat; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

środa, 13 czerwiec, 2018 - 15:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 - 2019 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  oraz zaprasza do składania ofert

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja kursów komputerowych dla osób w wieku powyżej 60 lat

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 13 czerwca 2018 roku do godz. 15.00 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2018 roku do godz. 15.00 w w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecała 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa. (liczy się data wpływu do Biura).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Bartosz Grzeszczuk, nr telefonu 22 44 32 998,  e-mail: ext.bgrzeszczuk@um.warszawa.pl)
  od poniedziałku do piątku  w godz. 8:00 – 16:00 ).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: ocena_formalna_kursy_podstawowe.rtf, rozmiar pliku: 58.27 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_podstawowe.pdf, rozmiar pliku: 256.25 KB)
  Pobierz