NGO

Get Adobe Flash player

Realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych,...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-07-02 08:54, ext.piotr.jesiotr

Realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i środków psychoaktywnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku; otwarty konkurs ofert Ursynó

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

czwartek, 23 lipca, 2020 - 14:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert

 

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i środków psychoaktywnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku.

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 23 lipca 2020 roku do godz. 14:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2020 roku do godz. 16:00
  w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy/Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61
  lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 dopuszcza się możliwość przesłania skanu podpisanego przez osoby uprawnione potwierdzenia złożenia oferty na adres e-mail: wsz@ursynow.pl. Prezydent zastrzega sobie zmiany zapisu w tym zakresie, w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Monika Sawicka, nr telefonu: 22 443 73 94, Izabela Niespodziewańska nr telefonu 22 443 71 30 oraz Karolina Patocka, nr telefonu: 22 443 75 25, od poniedziałku do piątku  w godz. 8:00 – 16:00).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 656/2020 ZARZĄDU DZIELNICY URSYNÓW z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_656_2020.docx, rozmiar pliku: 51.87 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  UCHWAŁA NR 691/2020 ZARZĄDU DZIELNICY URSYNÓW z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: 691_2020.docx, rozmiar pliku: 22.84 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki_oceny_formalnej_656_2020_ursynow.pdf, rozmiar pliku: 213.99 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Uchwała nr 706/2020 Zarządu Dzielnicy Ursynów w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadań publicznych
  (plik: uchwala_706_2020.docx, rozmiar pliku: 24.7 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_profilaktyka.pdf, rozmiar pliku: 839.3 KB)
  Pobierz