NGO

Get Adobe Flash player

„Realizacja działań edukacyjnych promujących wychowanie dzieci bez...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2017-11-27 14:45, ext.piotr.jesiotr

„Realizacja działań edukacyjnych promujących wychowanie dzieci bez przemocy w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2018 roku” ; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wesoła

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

środa, 31 styczeń, 2018 - 15:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: „Realizacja działań edukacyjnych promujących wychowanie dzieci bez przemocy w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2018 roku”

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl/Account/Login do dnia 31 stycznia 2018 roku do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 luty 2018 roku do godz. 15.00 w Kancelarii Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. W. Raczkiewicza 33  lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydziału Spraw Społecznych i Lokalowych dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ul. W. Raczkiewicza 33, 05-075 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Anna Bernstock, nr telefonu 22 773 60 25, od 29.01.2018 r. do 30.01.2018 r.  w godz. 9.00-15.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 532/2017 Zarządu Dzielnicy Wesoła z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: konkurs_przemoc_2018_wesola.docx, rozmiar pliku: 49.12 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista zawierająca dane o wynikach oceny formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-221.rtf, rozmiar pliku: 18.71 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Protokół zbiorczy
  (plik: wesola.pdf, rozmiar pliku: 316.39 KB)
  Pobierz