NGO

Get Adobe Flash player

Realizacja cyklicznych na przestrzeni lat wydarzeń kulturalnych...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2016-11-28 14:40, p.jesiotr

Realizacja cyklicznych na przestrzeni lat wydarzeń kulturalnych kształtujących wizerunek Śródmieścia; otwarty konkurs ofert organizowany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 9 stycznia, 2017 - 16:00

Kategoria konkursu:

Kultura

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja cyklicznych na przestrzeni lat wydarzeń kulturalnych kształtujących wizerunek Śródmieścia

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 09.01.2017 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2017 roku do godz. 16:00 w Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (Marta Jurzyńska, nr telefonu 22 44 392 41, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, z wyjątkiem okresu 27 grudnia 2016 r.–2 stycznia 2017 r.).

Konkurs w Generatorze Wniosków: https://www.witkac.pl/#/contest/view?id=1048 - link przekierowuje bezpośrednio do konkursu po wcześniejszym zalogowaniu uzytkownika.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała Nr 6442/16 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - ogłoszenie konkursowe
  (plik: konkurs_ogloszenie_realizacja_cyklicznych_na_przestrzeni_lat_wydarzen_kulturalnych_ksztaltujacych_wizerunek_srodmiescia.rtf, rozmiar pliku: 246.02 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 6629/16 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: powolanie_komisji.doc, rozmiar pliku: 43 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista zawierająca dane o ofertach, które spełniły kryteria formalne
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-realizacja_cyklicznych_na_przestrzeni_lat_wydarzen_kulturalnych_ksztaltujacych_wizerunek_srodmiescia.doc, rozmiar pliku: 28.02 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: 0715_001.pdf, rozmiar pliku: 581.84 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Uchwała nr 7088/17 Zarządu Dzielnicy Śródmieście w sprawie rekomendowania ofert do dofinansowania
  (plik: cykliczne_rekomendacja_zarzadu.doc, rozmiar pliku: 51 KB)
  Pobierz