NGO

Get Adobe Flash player

Realizacja cyklicznych na przestrzeni lat wydarzeń kulturalnych...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-11-22 13:11, p.jesiotr

Realizacja cyklicznych na przestrzeni lat wydarzeń kulturalnych kształtujących wizerunek Śródmieścia. Konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 7 stycznia, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Kultura

Informacje dodatkowe:

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 7 stycznia 2019 roku do godz. 16. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2019 roku do godz. 16 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. 

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marta Jurzyńska, nr telefonu 22 44 39 241, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Ogłoszenie konkursowe (Uchwała nr nr 12874/18 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 21.11.2018 r.)
  (plik: cykliczne_ogloszenie_2019.doc, rozmiar pliku: 178.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-cykliczne.pdf, rozmiar pliku: 148.29 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol-zbiorczy-dzielnice-cykliczne.pdf, rozmiar pliku: 87.38 KB)
  Pobierz