NGO

Get Adobe Flash player

Publikacja w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami Warszawy; otwarty...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-11-29 14:41, ext.piotr.jesiotr

Publikacja w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Stołecznego Konserwatorów Zabytków

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 21 stycznia, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Kultura

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019  zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Publikacja w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami Warszawy       

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 21 stycznia 2019 r. roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2019 r. roku do godz. 16:00 w kancelarii Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownik Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy Katarzyna Zawiła udzieli oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych
  (we wtorki i czwartki, nr telefonu  022 443 36 52 w godz.: 10:00-14:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-204_3.rtf, rozmiar pliku: 73.37 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: konica308umia4912000349-0_kzawila_2019-02-19_09-31-05-428_0001.pdf, rozmiar pliku: 507.35 KB)
  Pobierz