NGO

Get Adobe Flash player

Publikacja w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami Warszawy; otwarty...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-11-21 14:57, ext.piotr.jesiotr

Publikacja w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Stołecznego Konserwatorów Zabytków

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

piątek, 31 stycznia, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Kultura

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Publikacja w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami Warszawy       

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 31 stycznia 2020 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2020 roku do godz. 16:00
  w kancelarii Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy przy
  ul. Nowy Świat 18/20 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. 

 1. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 2. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 4. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Julita Chmurska, jchmurska@um.warszawa.pl, nr telefonu 22 44 33 684, we wtorki w godz. 10:00-14:00 ).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: 11315_ocena_oferty.pdf, rozmiar pliku: 56.27 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: konicac284eumia8031000079-0_kzawila_2020-03-12_15-51-53-456_0001.pdf, rozmiar pliku: 451.99 KB)
  Pobierz