NGO

Get Adobe Flash player

Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-08-31 13:33, ext.piotr.jesiotr

Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych: otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

środa, 23 września, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do 23 września 2020 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 24 września 2020 roku do godz. 16.00 w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy przy Plac Defilad 1,
00-901 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).
UWAGA: Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 dopuszcza się możliwość przesłania skanu podpisanego przez osoby uprawnione potwierdzenia złożenia oferty na adres Sekretariat.BSiR@um.warszawa.pl.
Prezydent zastrzega sobie zmianę zapisu w tym zakresie w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej.
Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych

w zakresie zadania konkursowego:
­ Marcin NOWOCIEŃ – pok. 1139, tel. 22 44-324-74
­ Katarzyna TWARDOWSKA – pok. 1139, tel. 22 44-324-82
­ Katarzyna KLIMEK – pok. 1139, tel. 22 44-324-70
­ Katarzyna NOWAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-73
­ Monika SZYBILSKA - pok. 1139, tel. 22 44-324-90
­ Karolina ZOWCZAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-67
­ Marcin ZIENKIEWICZ - pok. 1139, tel. 22 44-324-88

w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (ocena formalna):
­ Katarzyna TWARDOWSKA – pok. 1139, tel. 22 44-324-82
­ Katarzyna KLIMEK – pok. 1139, tel. 22 44-324-70
­ Monika SZYBILSKA - pok. 1139, tel. 22 44-324-90
­ Katarzyna NOWAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-73
­ Karolina ZOWCZAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-67
­ Marcin ZIENKIEWICZ - pok. 1139, tel. 22 44-324-88

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofer po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej_1090-2020_ligi_-_dogrywka.rtf, rozmiar pliku: 70.39 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_-_zarzadznie_1090-2020_z_31.08.2020.pdf, rozmiar pliku: 427.09 KB)
  Pobierz