NGO

Get Adobe Flash player

Przeprowadzenie programu edukacyjnego przeznaczonego dla pracowników...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-10-20 14:04, ext.piotr.jesiotr

Przeprowadzenie programu edukacyjnego przeznaczonego dla pracowników placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 z zakresu ochrony dzieci przed przemocą ; otwarty konkurs ofdert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

piątek, 13 listopada, 2020 - 15:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020-2023 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:
Przeprowadzenie programu edukacyjnego przeznaczonego dla pracowników placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 z zakresu ochrony dzieci przed przemocą

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 13 listopada 2020 roku do godz. 15:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2020 roku do godz. 15:00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 (liczy się data wpływu do Biura). Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 dopuszcza się możliwość przesłania skanu podpisanego przez osoby uprawnione potwierdzenia złożenia oferty na adres apiatkowska@um.warszawa.pl; Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie zmianę zapisu w tym zakresie w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej.
Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Angelika Piątkowska, nr telefonu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-218.rtf, rozmiar pliku: 72.44 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: konica284eumia4912000280-0_m.syty_2020-12-18_10-31-44-462_0001.pdf, rozmiar pliku: 517.59 KB)
  Pobierz