NGO

Get Adobe Flash player

przeprowadzenie prac remontowych w środowiskowym domu samopomocy typu B...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-09-07 13:43, ext.piotr.jesiotr

przeprowadzenie prac remontowych w środowiskowym domu samopomocy typu B na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

środa, 3 października, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach  zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w roku 2018 oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: przeprowadzenie prac remontowych w środowiskowym domu samopomocy typu B na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 03 października 2018 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 października 2018 roku do godz. 14.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Wawer – Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wawer ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana
 1. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 2. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 4. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (p. Michał Zagrodzki, nr telefonu 22 4436895, od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-15.00).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 2418/2018 Zarządu Dzielnicy Wawer z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: remont_b.docx, rozmiar pliku: 42.68 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 2461/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: komisja_remont.pdf, rozmiar pliku: 71.87 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki_oceny_formalnej.pdf, rozmiar pliku: 31.46 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_remont.pdf, rozmiar pliku: 85.27 KB)
  Pobierz