NGO

Get Adobe Flash player

Przeprowadzenie pilotażowych działań na rzecz wsparcia instytucji...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-12-23 15:29, ext.piotr.jesiotr

Przeprowadzenie pilotażowych działań na rzecz wsparcia instytucji miejskich we wdrażaniu zasad równego traktowania i poszanowania różnorodności; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

piątek, 15 stycznia, 2021 - 16:00

Kategoria konkursu:

Projekty interdyscyplinarne

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Przeprowadzenie pilotażowych działań na rzecz wsparcia instytucji miejskich we wdrażaniu zasad równego traktowania i poszanowania różnorodności

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 15 stycznia 2021 roku do godz. 16.00
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Bernadeta Włoch-Nagórny, nr telefonu 22 443 02 98 od poniedziałku do piątku w godz. 8 -16 ).