NGO

Get Adobe Flash player

Przeprowadzenie pilotażowego projektu polegającego na stworzeniu oraz...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-04-23 12:22, ext.piotr.jesiotr

Przeprowadzenie pilotażowego projektu polegającego na stworzeniu oraz testowym zastosowaniu mechanizmu wspierającego międzysektorową współpracę mieszkańców, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych działających na terenie Żoliborza przy realizacji pomn

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

poniedziałek, 14 maj, 2018 - 15:30

Kategoria konkursu:

Projekty interdyscyplinarne

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018/2019  zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w  latach 2018 - 2019 oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: 

Przeprowadzenie pilotażowego projektu polegającego na stworzeniu oraz testowym zastosowaniu mechanizmu wspierającego międzysektorową współpracę mieszkańców, przedsiębiorstw i organizacji  pozarządowych działających na terenie Żoliborza przy realizacji pomysłów na rzecz lokalnej społeczności.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym                     pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 14.05.2018 roku do godz. 15.30. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.05.2018 roku do godz. 15.30.                     w Kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy dla Dzielnicy Żoliborz  m.st. Warszawy przy ul. J. Słowackiego 6/8 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. J. Słowackiego 6/8,               01-627 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.              W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie            o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Anna Orzechowska , nr telefonu 22 44 38 895, M. Danuta Kleska tel. 22 44 38 919, od poniedziałku do piątku  w godz. 11.00-15.00 ).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 2113/2018 Zarządu Dzielnicy Żoliborz z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_i_ogloszenie_konkursowe_hub.pdf, rozmiar pliku: 3380.31 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 2149/18 Zarządu Dzielnicy Żoliborz z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: uchwala_2149_powolanie_komisji_konkursowej_hub.pdf, rozmiar pliku: 183.54 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-213_2.doc, rozmiar pliku: 17 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: 20180530121929712.pdf, rozmiar pliku: 239.62 KB)
  Pobierz