NGO

Get Adobe Flash player

Przeprowadzenie kampanii społecznych/ kampanii informacyjno -...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-05-08 09:52, ext.piotr.jesiotr

Przeprowadzenie kampanii społecznych/ kampanii informacyjno - edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

środa, 29 maja, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawie oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego: Przeprowadzenie kampanii społecznych/ kampanii informacyjno - edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie m.st. Warszawy

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 29 maja 2019 roku do godz. 16.00 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2019 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2, pok. 107 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Agnieszka Dobija-Nowak, nr telefonu 443 14 51,
  od poniedziałku do piątku w godz. 8-16).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  ZARZĄDZENIE NR 914/2019 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 29 maja w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: 0914_2905.doc, rozmiar pliku: 40 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-218_1.rtf, rozmiar pliku: 23.21 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Protokół zbiorczy
  (plik: skan_protokol_zbiorczy.pdf, rozmiar pliku: 510.38 KB)
  Pobierz