NGO

Get Adobe Flash player

Przeprowadzenie badania nt. „Postrzegania działań profilaktycznych...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-07-09 14:08, ext.piotr.jesiotr

Przeprowadzenie badania nt. „Postrzegania działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży z żoliborskich szkół podstawowych”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 5 sierpnia, 2019 - 15:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego: Przeprowadzenie badania nt. Postrzegania działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży z żoliborskich szkół podstawowych”

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 05.08.2019 roku do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.08.2019 roku do godz. 15.00w kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy ul. J. Słowackiego 6/8 w Warszawie lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. J. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, pokój nr 19 lub 25, nr telefonu 22 443 90 15, 22 443 90 14, od poniedziałku do piątku
  w godz. 9.00 do 12.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 269/19 Zarządu Dzielnicy Żoliborz z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_269_19.doc, rozmiar pliku: 183 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 307/19 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: uchwala_307_19.doc.doc, rozmiar pliku: 46.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: ocena_formalna_wyniki.pdf, rozmiar pliku: 30.36 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol-zbiorczy-dzielnice-93-213_11.doc, rozmiar pliku: 37 KB)
  Pobierz