NGO

Get Adobe Flash player

Przedsięwzięcia kulturalne realizowane w takich formach jak: festiwale,...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2017-11-23 14:42, p.jesiotr

Przedsięwzięcia kulturalne realizowane w takich formach jak: festiwale, wystawy, konferencje naukowe, przeglądy filmowe, itp. oraz działania społeczne aktywizujące mieszkańców, w tym działania międzypokoleniowe.

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

wtorek, 16 styczeń, 2018 - 15:00

Kategoria konkursu:

Kultura

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Przedsięwzięcia kulturalne realizowane w takich formach jak: festiwale, wystawy, konferencje naukowe, przeglądy filmowe, itp. oraz działania społeczne aktywizujące mieszkańców, w tym działania międzypokoleniowe.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 16.01.2018 roku do godz. 15.00 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2018 roku do godz. 15.00 w kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy ul. J. Słowackiego 6/8 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, 01-627 Warszawa, ul. J. Słowackiego 6/8 (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Referat Kultury, pok. 101, nr telefonu 22 44 38980, 22 44 39039, od poniedziałku do piątku  w godz. 10.00-15.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 1842/2017 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia konkursu ofert
  (plik: zalacznik_4_do_zmiany_zarzadzenia_1613-dzielnica_zoliborz_2018-bip.doc, rozmiar pliku: 158 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 1843/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: zal_nr_6-powolanie_komisji_2018_-_bip.doc, rozmiar pliku: 41.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Protokół zbiorczy
  (plik: doc078.pdf, rozmiar pliku: 142.46 KB)
  Pobierz