NGO

Get Adobe Flash player

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów zamieszkujących...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-11-20 15:55, ext.piotr.jesiotr

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów zamieszkujących dzielnicę Żoliborz oraz rozwój ich aktywności społecznej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz

Etap konkursu:

Unieważniony

Termin składania ofert:

poniedziałek, 7 stycznia, 2019 - 15:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów zamieszkujących dzielnicę Żoliborz oraz rozwój ich aktywności społecznej 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 07 stycznia 2019 roku do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 stycznia 2019 roku do godz. 15.00 w kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy ul. J. Słowackiego 6/8 w Warszawie lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. J. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (pokój nr 19 lub 25, nr telefonu 22 443 90 14, 22 443 90 15, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 12.00).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 2481/2018 Zarządu Dzielnicy Żoliborz z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_2481_2018.doc, rozmiar pliku: 2831 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 2512/2018 Zarządu Dzielnicy Żoliborz z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala2512_18.doc, rozmiar pliku: 37 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-213_2.doc, rozmiar pliku: 32 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbioczy_seniorzy_21022019_103038.pdf, rozmiar pliku: 30.57 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  UCHWAŁA NR 75/19 ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu
  (plik: uchwala_75_19.doc, rozmiar pliku: 41 KB)
  Pobierz