NGO

Get Adobe Flash player

„Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-10-09 13:47, ext.piotr.jesiotr

„Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacj

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

środa, 30 października, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w  latach 2019 – 2020 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego:„Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej”

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert                         i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 30 października 2019 roku do  godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2019 roku do godz. 16:00 w  Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy                 ul. Białobrzeskiej 26 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres:Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawyul. Białobrzeska 26, 02-365 Warszawa(liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające                   do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.                              W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do Urzędu Dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (w pokoju nr 2 Wydziału Spraw Społecznych              i Zdrowia, dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 26 lub telefonicznie:  (22) 57-83-452 lub (22) 57-83-464, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 814/2019 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA z dnia 9 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: zal.4-uchwalaogloszeni-2019_-magazyny.3.docx, rozmiar pliku: 41.39 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  UCHWAŁA NR 882/2019 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca uchwałę 814/2019
  (plik: uchwala_zmieniajaca_magazyny_ogloszenie.docx, rozmiar pliku: 40.64 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki_oceny_formalnej_2020_magazyn.pdf, rozmiar pliku: 39.85 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  UCHWAŁA NR 934/2019 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: uchwala_-powolanie_komsji_uzasadni.docx, rozmiar pliku: 25.4 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: 191114093621_0001.pdf, rozmiar pliku: 46.46 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_uaktualniony-magazyn_zywnosci.pdf, rozmiar pliku: 73.02 KB)
  Pobierz