NGO

Get Adobe Flash player

„Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-10-19 11:07, ext.piotr.jesiotr

„Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacj

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

wtorek, 10 listopada, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020 – 2023 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:

„Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej”

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 10 listopada 2020 r. do godziny 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2020 r. do godziny 16:00 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy mieszczącym się przy ul. Białobrzeskiej 26 lub przesłać przesyłką pocztową tradycyjną /przesyłką kurierską na adres:
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
ul. Białobrzeskiej 26, 02-365 Warszawa
(liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 dopuszcza się możliwość przesłania wydrukowanego i prawidłowo podpisanego przez osoby uprawnione skanu potwierdzenie złożenia oferty na adres: ochota.pomocspoleczna@um.warszawa.pl
Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty lub przesłanie jego scanu w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (w pokoju nr 2 Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 26, tel. (22) 57-83-452 (464) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 1869/2020 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_oglaszajaca_konkurs.magazyny.1869.2020_3.docx, rozmiar pliku: 51.32 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  UCHWAŁA NR 1879/2020 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 1869/2020
  (plik: uchwala_zmieniajaca_magazyny_1879.2020.docx, rozmiar pliku: 39.36 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  UCHWAŁA NR 1911/2020 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie powołanie komisji
  (plik: uchwala_-powolanie_komisji_konkursowej_calosc_1911.2020_uchwala_wspolna.docx, rozmiar pliku: 27.95 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki_oceny_formalnej.magazyn.rtf, rozmiar pliku: 66.21 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Uchwała nr 2110/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 1911
  (plik: uchwala_zmieniajaca_2110do_uchw1911.docx, rozmiar pliku: 12.97 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Załącznik do uchwały 2110/2020
  (plik: uchwala_zmieniajaca_2110dot._uchw.1911zalacznik.docx, rozmiar pliku: 24.1 KB)
  Pobierz