NGO

Get Adobe Flash player

PROWADZENIE ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH SKIEROWANYCH DO...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-01-02 13:32, ext.piotr.jesiotr

PROWADZENIE ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 9-12 LAT ORAZ ICH RODZIN W RAMACH LOKALNEGO SYSTEMU WSPARCIA (LSW) W DZIELNICY REMBERTÓW;

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

środa, 29 stycznia, 2020 - 15:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:

PROWADZENIE ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY    W WIEKU 9-12 LAT ORAZ ICH RODZIN W RAMACH LOKALNEGO SYSTEMU WSPARCIA (LSW) W DZIELNICY REMBERTÓW.  

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 29 stycznia 2020 roku do godz. 15:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2020 roku do godz. 15:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, 04-401 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, 04-401 Warszawa  (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Wydziału Spraw Spo- łecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych Beata Humięcka, pok. 612/3, nr telefonu 22 44 33 850, Beata Sułek, pok.612/3, nr telefonu 22 44 33 852, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała Nr 47/196/2019 Zarządu Dzielnicy Rembertów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_zarzadu_dzielnicy_o_ogloszeniu_konkursu.docx, rozmiar pliku: 16.07 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: zalacznik_do_uchwaly_o_ogloszeniu_konkursu_2020.docx, rozmiar pliku: 47.19 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała Nr 47/197/2019 Zarządu Dzielnicy Rembertów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej
  (plik: uchwala_w_sprawie_powolania_komisji_konkursowej_rembertow.doc, rozmiar pliku: 43.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: 0491_200207155656_001.pdf, rozmiar pliku: 325.68 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_skan.pdf, rozmiar pliku: 400.52 KB)
  Pobierz