NGO

Get Adobe Flash player

PROWADZENIE ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ SOCJOTEAPEUTCZNYCH SKIEROWANYCH DO...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-01-18 12:14, ext.piotr.jesiotr

PROWADZENIE ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ SOCJOTEAPEUTCZNYCH SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 10-16 LAT ORAZ ICH RODZIN W RAMACH LOKALNEGO SYSTEMU WSPARCIA (LSW) W DZIELNICY REMBERTÓW; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Rembert

Etap:

Rozpatrywane

Termin składania:

czwartek, 15 luty, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 - 2019 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:

PROWADZENIE ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ SOCJOTEAPEUTCZNYCH SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 10-16 LAT ORAZ ICH RODZIN W RAMACH LOKALNEGO SYSTEMU WSPARCIA (LSW) W DZIELNICY REMBERTÓW.  

 

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym
  pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 15.02.2018 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.02.2018 roku do godz. 16:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy ul. Al. Gen . A. Chruściela 28 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy Al. Gen . A. Chruściela 28 , 04 - 401 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do Urzędu Dzielnicy Rembertów podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Beata Humięcka, nr telefonu 22 4433850, godz. 9.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 160/639/2018 Zarządu Dzielnicy Rembertów z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: 2.1_wsz_uchwala_zarzadu_ogloszenie_konkusu.docx, rozmiar pliku: 17.67 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: ogloszenie_konkursu_rembertow_2018.docx, rozmiar pliku: 43.43 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała Nr 164/662/2018 Zarządu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z dnia 13 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę 160/639/2018
  (plik: 164-662.docx, rozmiar pliku: 16.54 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: ogloszenie_konkursu_rembertow_2018_zalacznik_do_uchwaly_zmieniajacej.docx, rozmiar pliku: 43.82 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Uchwała Nr 164/664/2018 Zarządu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji
  (plik: 164-664.doc, rozmiar pliku: 42 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-215.rtf, rozmiar pliku: 59.93 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_oceny_mryorycznej_konkursu_ofert_rembertow.pdf, rozmiar pliku: 59.28 KB)
  Pobierz