NGO

Get Adobe Flash player

Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-06-07 13:44, ext.piotr.jesiotr

Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ i Targówek; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

piątek, 29 czerwiec, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 – 2020 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ i Targówek

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 29 czerwca 2018 r. do godz. 16:00 Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2018 r. do godz. 16:00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2,  00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, nr telefonu 22 44 314 72 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-218_1.rtf, rozmiar pliku: 64.77 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: skonicac28418080709180.pdf, rozmiar pliku: 379.15 KB)
  Pobierz