NGO

Get Adobe Flash player

„Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-10-02 12:12, ext.piotr.jesiotr

„Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wesoła

Etap konkursu:

Ogłoszony

Termin składania ofert:

poniedziałek, 26 października, 2020 - 15:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020-2022 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: „Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy”.

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl/Account/Login do dnia 26.10.2020 roku do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2020 roku do godz. 15.00 w Kancelarii Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydziału Spraw Społecznych i Lokalowych dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie
o wycofaniu oferty.
5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marta Stępowska, nr telefonu 22 4434055, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 335/2020 Zarządu Dzielnicy Wesoła z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_nr_335.docx, rozmiar pliku: 551.08 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  UCHWAŁA NR 348/2020 ZARZĄDU DZIELNICY WESOŁA z dnia 14 października 20020 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_nr_348_w_sprawie_powolania_komisji_konkursowej.docx, rozmiar pliku: 23.66 KB)
  Pobierz