NGO

Get Adobe Flash player

Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-08-26 12:30, ext.piotr.jesiotr

Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bemowo

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

czwartek, 17 września, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020 - 2022 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 17.09.2020 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.09.2020 roku do godz. 16.00 w punkcie podawczym Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (stanowisko 1 i 2) przy ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Michalina Skorłutowska, nr telefonu 22 443-75-87, Barbara Jezierska-Rykiel, nr telefonu 22 443-75-83 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00).

Pliki do pobrania

  1. 1.
    UCHWAŁA NR 625/2020 Zarzadzu Dzielnicy Bemowo z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłłoszernia otwartego konkursu ofert
    (plik: pakiet-_uchwala_uzasadnienie_ogloszenie_lsw.docx, rozmiar pliku: 49.68 KB)
    Pobierz