NGO

Get Adobe Flash player

Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-04-10 09:30, ext.piotr.jesiotr

Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 i ich rodziców, na terenie dzielnicy Żoliborz; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz

Etap konkursu:

Unieważniony

Termin składania ofert:

piątek, 15 maja, 2020 - 15:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 i ich rodziców, na terenie dzielnicy Żoliborz 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 15 maja 2020 roku do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2020 roku do godz. 15.00 w kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy ul. Słowackiego 6/8 w Warszawie lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie. 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, pokój nr 21, nr telefonu 22 443 90 15, 22 443 90 14, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 12.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 627/20 ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
  (plik: uchwala_627_20.docx, rozmiar pliku: 60.63 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert spełniających kryteria formalne
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-213.doc, rozmiar pliku: 32 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 511/20 Zarządu Dzielnicy Żoliborz w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: uchwala_511_20_komisja.doc.doc, rozmiar pliku: 44 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_627.pdf, rozmiar pliku: 41.33 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  UCHWAŁA NR 693/20 ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ z dnia 23 czerwca2020 r w spawie unieważnienia konkursu
  (plik: uchwala_693_20.doc, rozmiar pliku: 46 KB)
  Pobierz