NGO

Get Adobe Flash player

Prowadzenie Warsztatu Warszawskiego przy pl. Konstytucji 4 oraz działań...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-10-09 11:04, ext.piotr.jesiotr

Prowadzenie Warsztatu Warszawskiego przy pl. Konstytucji 4 oraz działań wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

poniedziałek, 5 listopad, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Projekty interdyscyplinarne

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 - 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaprasza do składania ofert. 

 

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie Warsztatu Warszawskiego przy pl. Konstytucji 4 oraz działań wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie. 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia  5 listopada 2018  roku do godz.  Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2018  roku do godz. 16:00 w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul.  lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: (liczy się data wpływu do Urzędu).
   Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. 
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura oświadczenie o wycofaniu oferty. 

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych ( Joanna Baczko, nr telefonu 22 443 31 84, od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 15 ).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Wykaz ofert po ocenie formalnej
  (plik: warsztat_warszawski_-_zbiorcze_wyniki-oceny-formalnej.rtf, rozmiar pliku: 64.35 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy.pdf, rozmiar pliku: 64.58 KB)
  Pobierz