NGO

Get Adobe Flash player

Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-12-19 11:14, ext.piotr.jesiotr

Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i projektów Społecznych

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

czwartek, 9 stycznia, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020 r.,   pod nazwą „Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie” oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 9 stycznia 2020 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2020 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kruczkowskiego 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Małgorzata Jodko-Strzelińska i Marek Pajer, nr telefonu (22) 443 14 62 oraz (22) 443 14 86,
  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Protokół zbiorczy
  (plik: skonicac25820011613290.pdf, rozmiar pliku: 89.24 KB)
  Pobierz