NGO

Get Adobe Flash player

Prowadzenie punktu/punktów w których udzielana będzie nieodpłatna...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-10-28 13:01, ext.piotr.jesiotr

Prowadzenie punktu/punktów w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z uwzględnieniem punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja.

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

środa, 18 listopada, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie punktu/punktów w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z uwzględnieniem punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja.

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 18 listopada 2020 roku do godz. 16.00 .
Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać
i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2020 roku do godz. 16.00 w Kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy, Biura Pomocy i Projektów Społecznych, przy
ul. Kredytowej 3 (lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa. (liczy się data wpływu do Kancelarii ogólnej Urzędu).
Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, dopuszcza się możliwość przesłania podpisanego przez osoby uprawnione skanu potwierdzenia złożenia oferty na adres: achodor@um.warszawa.pl. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie zmianę zapisu w tym zakresie w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej.
Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Agnieszka
Chodor - Jaśniok , nr telefonu 22 443 02 77 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-218.rtf, rozmiar pliku: 93.86 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_npp_lepsza_jakosc_.pdf, rozmiar pliku: 3370.64 KB)
  Pobierz