NGO

Get Adobe Flash player

Prowadzenie punktu/punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-10-31 14:00, ext.piotr.jesiotr

Prowadzenie punktu/punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz. U. 2017 poz. 2030 oraz z 2018 poz. 1467 )

Etap:

Rozpatrywane

Termin składania:

czwartek, 22 listopad, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie punktu/punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz. U. 2017 poz. 2030 oraz z 2018 poz. 1467 )

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 22.11.2018 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2018 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecała 2,  lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. 
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Agnieszka Chodor- Jaśniok , nr telefonu 22 443 02 77 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Wykaz ofert spełniających kryteria formalne
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-218.rtf, rozmiar pliku: 34.26 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Pobierz