NGO

Get Adobe Flash player

Prowadzenie programów wsparcia w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-01-30 13:30, eturczanska

Prowadzenie programów wsparcia w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych przez osoby bezdomne znajdujące się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów...

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

środa, 20 lutego, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2019-2020 oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie programów wsparcia w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych przez osoby bezdomne znajdujące się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Logindo dnia 20 lutego 2019 r.  do godz. 16.00 Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2019 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do Biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2 pok. 3, nr telefonu 22 443 29 99, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-218.rtf, rozmiar pliku: 75.56 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: skonicac25819032208320.pdf, rozmiar pliku: 114.47 KB)
  Pobierz