NGO

Get Adobe Flash player

Prowadzenie programów wsparcia dla osób bezdomnych znajdujących się na

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-10-09 13:32, ext.piotr.jesiotr

Prowadzenie programów wsparcia dla osób bezdomnych znajdujących się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

środa, 30 października, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego:

Prowadzenie programów wsparcia dla osób bezdomnych znajdujących się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu.

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 30 października 2019 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2019 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektow Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Bożena Dorota Zawadzka, nr telefonu 22 443 29 99, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Wykaz ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-218_1.rtf, rozmiar pliku: 70.89 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  protokół zbiorczy
  (plik: protokolzbiorczyzarzadzenie1782.pdf, rozmiar pliku: 393.31 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  protokół zbiorczy zarządzenia zmieniającego
  (plik: protokolzbiorczyzarzadzeniezmieniajace.pdf, rozmiar pliku: 407 KB)
  Pobierz