NGO

Get Adobe Flash player

Prowadzenie poradnictwa prawnego i wsparcia psychologicznego dla osób...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-10-23 14:21, ext.piotr.jesiotr

Prowadzenie poradnictwa prawnego i wsparcia psychologicznego dla osób zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

wtorek, 13 listopada, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Projekty interdyscyplinarne

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 - 2020 zadania publicznego z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji oraz zaprasza do składania ofert. 

 

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie poradnictwa prawnego i wsparcia  psychologicznego dla osób zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl  do dnia 13 listopada 2018  roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty  należy wydrukować, podpisać              i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2018 roku do godz. 16.00  w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 pok. 136  lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Centrum Komunikacji Społecznej 00-099 Warszawa ul. Senatorska 27 (liczy się data wpływu do Urzędu).  Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. 
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura oświadczenie o wycofaniu oferty. 
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Michał Mazur, Kamila Wróblewska, nr telefonu +48224433409, +48224433233, w godz. 9.00-16.00).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-poradnictwo.rtf, rozmiar pliku: 62.14 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol-zbiorczy-poradnctwo.pdf, rozmiar pliku: 298.19 KB)
  Pobierz