NGO

Get Adobe Flash player

Prowadzenie placówki/placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-10-05 13:58, ext.piotr.jesiotr

Prowadzenie placówki/placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w tym świetlic, klubów, i ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży pochodzącej z obszarów kumulacji problemów społecznych z terenu dzielnicy Bielany m.st. Warszawy jako element Lok

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 29 października, 2018 - 15:30

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 – 2021 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społeczny oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego:

Prowadzenie placówki/placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w tym świetlic, klubów, i ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży pochodzącej z obszarów kumulacji problemów społecznych z terenu dzielnicy Bielany   m.st. Warszawy jako element Lokalnego Systemu Wsparcia

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 29.10.2018 roku do godz. 15.30.Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2018 roku do godz. 15:30 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany przy ul. S. Żeromskiego 29 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marta Ziętek-Rdzanek nr telefonu 223254389, Paweł Sieńkowski nr telefonu 223254388 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 ).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zarządzenie nr 4930/2018 Zarządu Dzielnicy Bielany z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: 4930.doc, rozmiar pliku: 208 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 5029/2018 Zarządu Dzielnicy Bielany w sprawie powołania komisji
  (plik: 5029.rtf, rozmiar pliku: 62.18 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: ocena_formalna_uz_4930.rtf, rozmiar pliku: 20.69 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_do_uz_4930_2018_.pdf, rozmiar pliku: 85.75 KB)
  Pobierz