NGO

Get Adobe Flash player

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Dzielnicy Rembertów m.st....

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-10-08 13:17, ext.piotr.jesiotr

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Rembertów

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

piątek, 2 listopad, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w  latach 2018 - 2020 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 02.11.2018 roku do godz. 16:00.​Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.11.2018 roku do godz. 16:00​ w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy ul. al. ul. Al. Gen . A. Chruściela 28. lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres:  Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy Al. Gen . A. Chruściela 28 , 04 - 401 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Beata Humięcka nr telefonu: 22 4433850, od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-16.00).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 195/817/2018 Zarządu Dzielnicy Rembertów z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_zarzadu_dzielnicy_rembertow_ogloszenie_konkursu.docx, rozmiar pliku: 38.54 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 197/825/2018 Zarządu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_w_sprawie_powolania_komisji_konkursowej_rembertow.doc, rozmiar pliku: 46.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-215.rtf, rozmiar pliku: 64.07 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy.pdf, rozmiar pliku: 333.14 KB)
  Pobierz