NGO

Get Adobe Flash player

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Dzielnicy Rembertów m.st....

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-10-16 11:53, ext.piotr.jesiotr

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Rembertów (2020-2023)

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

czwartek, 12 listopada, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020-2023 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 12 listopada 2020 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2020 roku do godz. 16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy ul. Gen. A. Chruściela 28 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ul. Gen. A.Chruściela 28, 04-401 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, nr telefonu 22 443-38-50, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 80/328/2020 ZARZĄDU DZIELNICY REMBERTÓW z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_zarzadu_o_ogloszeniu.docx, rozmiar pliku: 29.37 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: zalacznik_nr_1_do_uchwaly_ogloszenia_konkursowego_na_placowki_wsparcia_dziennego.docx, rozmiar pliku: 40.82 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała Nr 80/329/2020 Zarządu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z dnia 15 października 2020 roku w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_w_sprawie_powolania_komisji_konkursowej_rembertow.doc, rozmiar pliku: 42.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-215_9.rtf, rozmiar pliku: 65.84 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: 0606_201123144227_001.pdf, rozmiar pliku: 379.62 KB)
  Pobierz