NGO

Get Adobe Flash player

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Dzielnicy Praga-Północ m.st....

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-09-20 13:16, ext.piotr.jesiotr

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga Północ

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

piątek, 12 październik, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w  latach 2018 - 2021 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 12.10.2018 roku do godz. 16:00.. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2018 roku do godz 18:00  w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa  (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Emilia Cieślak nr telefonu: 22 4438027, Barbara Żewłakow nr telefonu: 22 4438028, od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-16.00).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 10892/2018 Zarządu Dzielnicy Praga Północ z dnia 19 września 2018 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: 2018-09-20_uchwala_konkurs_2018-2021.docx, rozmiar pliku: 50.04 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: 2018-10-17_wyniki-oceny-formalnej-93-211.rtf, rozmiar pliku: 88.81 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 11148/2018 Zarządu Dzielnicy Praga Północ z dnia 18 października 2018 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: 2018-10-18_uchwala_komisja_konkursowa_sklad.doc, rozmiar pliku: 44 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: image.pdf, rozmiar pliku: 1204.17 KB)
  Pobierz