NGO

Get Adobe Flash player

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dla dzieci i młodzieży z...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-09-13 14:02, ext.piotr.jesiotr

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia.; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 8 października, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w  latach 2018 - 2021​ zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dla dzieci  i młodzieży z Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,  jako element Lokalnego Systemu Wsparcia.

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 8 października 2018 roku do godz. 16.00.​Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2018 roku do godz. 12.00   w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 26 pok. Nr 5, 02-365 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 26; 02-365 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
  Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych ( Jolanta Wichlińska, Bartłomiej Lange, nr telefonu , 225783559, od poniedziałku do piątku  w godz. 8-16 ).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 4453/2018 Zarządu Dzielnicy Ochota z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: z_witkac_uchwala-oglosz-konkursu.rtf, rozmiar pliku: 328.98 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 4522/2018 zmieniająca uchwałę 4454/2018
  (plik: uchwala_zmieniajaca_ogloszenie-pwd.rtf, rozmiar pliku: 337.05 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 4524/2018 w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_powolanie_komisji_konkursowej_.doc, rozmiar pliku: 43.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: tabela_wyniki_oceny_formalnej.pdf, rozmiar pliku: 246.42 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: tabela_oceny_formalnej.pdf, rozmiar pliku: 269.39 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Protokół zbiorczy
  (plik: 181026150318_0001.pdf, rozmiar pliku: 684.57 KB)
  Pobierz