NGO

Get Adobe Flash player

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-09-07 14:48, ext.piotr.jesiotr

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Wawer; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

piątek, 5 października, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2021 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Wawer. 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 05.10.2018 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.10.2018 roku do godz. 15.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy
  ul. Żegańskiej 1 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (p. Joanna Wardak, nr telefonu 22 443 68 94, od poniedziałku do piątku w godz.: 08.00 do 15.00).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 2419/2018 Zarządu Dzielnicy Wawer z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: pwdz_wawer_wieloletnia_poprawki_biura.doc, rozmiar pliku: 161.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 2462/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: komisja_wieloletnia_wawer.pdf, rozmiar pliku: 74.76 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wymagania_formalne_swietlice_2108-2021.xls, rozmiar pliku: 34 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Uchwała nr 2507/2018 z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę 2419/2018
  (plik: uchwala_zmieniajaca_komisja_wieloletnia.docx, rozmiar pliku: 14.35 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_pwdz_wawer.pdf, rozmiar pliku: 102.06 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_pwdz_wawer.pdf, rozmiar pliku: 102.06 KB)
  Pobierz