NGO

Get Adobe Flash player

prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-09-20 12:51, ext.piotr.jesiotr

prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (Priorytet III, Cel I Programu „Rodzina” przyjętego uchwałą

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

czwartek, 11 października, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2021 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego: prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (Priorytet III, Cel I Programu „Rodzina” przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010r. oraz Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018 przyjęty uchwałą nr XXII/553/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2016 r.)

 1. 1.      Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem
  https://witkac.pl/Account/Logindo dnia 11 października 2018 r.  do godz.16.00 Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2018 roku do godz.16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. 
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do Biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2 pok. 115 ,
  nr telefonu 443 14 81, 443 14 93, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Protokół zbiorczy
  (plik: skonicac25818110608510.pdf, rozmiar pliku: 73.46 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: 1.pdf, rozmiar pliku: 268.66 KB)
  Pobierz