NGO

Get Adobe Flash player

prowadzenie miejsc dziennego wsparcia dla seniorów na terenie dzielnicy...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-12-12 14:38, ext.piotr.jesiotr

prowadzenie miejsc dziennego wsparcia dla seniorów na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

wtorek, 7 stycznia, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: prowadzenie miejsc dziennego wsparcia dla seniorów na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 07.01.2020 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia  08.01.2020 roku do godz. 15.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy
  ul. Żegańska 1 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (p. Joanna Wardak, nr telefonu 22 443 68 94, od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 588/2019 ZARZĄDU DZIELNICY WAWER z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: pop_seniorzy_wieloletni_v_2_ost_op.docx, rozmiar pliku: 50.53 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  UCHWAŁA NR 593/2019 ZARZĄDU DZIELNICY WAWER z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: komisja_senior.docx, rozmiar pliku: 22.82 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_senior.pdf, rozmiar pliku: 117.99 KB)
  Pobierz