NGO

Get Adobe Flash player

PROWADZENIE KLUBU MŁODZIEŻOWEGO ORAZ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-11-20 15:50, ext.piotr.jesiotr

PROWADZENIE KLUBU MŁODZIEŻOWEGO ORAZ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE OPIEKUŃCZEJ, OPIEKUŃCZO -SPECJALISTYCZNEJ I PODWÓRKOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM JAKO ELEMENT LOKALNEGO SYSTEMU WSPARCIA

Etap konkursu:

Ogłoszony

Termin składania ofert:

czwartek, 12 grudnia, 2019 - 15:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020 - 2021  zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:

 

PROWADZENIE KLUBU MŁODZIEŻOWEGO ORAZ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE OPIEKUŃCZEJ, OPIEKUŃCZO -SPECJALISTYCZNEJ I PODWÓRKOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM JAKO ELEMENT LOKALNEGO SYSTEMU WSPARCIA

 

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert                          i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 12.12.2019 roku do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2019 roku do godz. 15.00                       w punkcie podawczym Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (stanowisko 1 i 2) przy ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. 

 1. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 2. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.                         W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 4. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Michalina Skorłutowska, nr telefonu 22 44 37587, Barbara Jezierska-Rykiel, nr telefonu 22 44 37583 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 374/2019 ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: zestaw_uchwala_uzasadnienie_i_ogloszenie.docx, rozmiar pliku: 51.45 KB)
  Pobierz