NGO

Get Adobe Flash player

Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st.

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-03-14 14:40, ext.piotr.jesiotr

Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2019 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

piątek, 5 kwietnia, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2019 roku

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 05.04.2019 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.04.2019 roku do godz. 18:00
  w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców Kancelaria Główna przy ul. Nowogrodzkiej 43 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Hubert Mazurek, nr telefonu 22 443 92 80, od poniedziałku do piątku  w godz. 14:00-16:00 ).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 726/2019 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_konkurs_nr_726.2019_z_dnia_13.03.2019_r.doc, rozmiar pliku: 157 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: image.pdf, rozmiar pliku: 176.77 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy.pdf, rozmiar pliku: 240.18 KB)
  Pobierz