NGO

Get Adobe Flash player

Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-10-26 14:41, ext.piotr.jesiotr

Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

wtorek, 20 listopada, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w  latach 2018 – 2021 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego:

Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

 

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 20 listopada 2018 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2018 roku do godz. 15.00 w Wydziale  Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy
  ul. Wiśniowej 37 pok. 203 lub 205 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów przy ul. Wiśniowej 37, 02-545 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 2. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 4. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (p. Magdalena Matuszyk, nr telefonu 22 443 67 43, od poniedziałku do piątku  w godz. 8-15 ).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 6847/2018 Zarządu Dzielnicy Mokotów w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: ogloszenie_uchwala_nr_6847_klub_abstynenta.doc, rozmiar pliku: 154.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 6916/2018 Zarządu Dzielnicy Mokotów z dnia 14 listopada 2018 w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: uchwala_nr_6916_2018.doc, rozmiar pliku: 42 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-220.rtf, rozmiar pliku: 50.45 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_uchwala_6847.pdf, rozmiar pliku: 396.67 KB)
  Pobierz