NGO

Get Adobe Flash player

Prowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie przeciwdziałania...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-11-21 12:01, ext.piotr.jesiotr

Prowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy: otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

wtorek, 15 stycznia, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl/Account/Login  do dnia 15 stycznia 2019 roku do godz. 16:00 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2019 roku do godz. 16:00 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy  ul. Żelaznej 99 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Żelazna 99 01-117 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. 
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, nr telefonu (22) 443 57 52, 443 57 59, od pon. do pt. w godz.8:00 – 16:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 14419/2018 Zarządu dzielnicy Wola z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: korowod_2019.docx, rozmiar pliku: 35.94 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 47/2018 Zarządu Dzielnicy Wola z dnia 11 grudnia zmieniająca uchwałę 14419/2018
  (plik: uchwala_47_2018_podjeta.docx, rozmiar pliku: 23.84 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała Zarządu Dzielnicy Wola w sprawie powołania komisji
  (plik: komisja_2019.doc, rozmiar pliku: 47 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-214.rtf, rozmiar pliku: 61.83 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_korowod.pdf, rozmiar pliku: 44.51 KB)
  Pobierz