NGO

Get Adobe Flash player

Prowadzenie jadłodajni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym....

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-08-04 11:15, p.jesiotr

Prowadzenie jadłodajni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 31 sierpnia, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl/Account/Login  do dnia 31.08.2020 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2.09.2020 roku do godz. 15:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy  ul. Żegańska 1 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 dopuszcza się możliwość przesłania skanu podpisanego przez osoby uprawnione potwierdzenia złożenia oferty na adres mzagrodzki@um.warszawa.pl.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Joanna Wardak, nr telefonu 22 4436894, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 894/2020 Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszaw
  (plik: uchwala_jadlodajnia_wawer_mec_mm.docx, rozmiar pliku: 23.97 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: jadlodajnia_2020.docx, rozmiar pliku: 43.87 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  UCHWAŁA NR 935/2020 Zarzadu Dzielnicy Wawer z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: komisja_jadlodajnia_ngo.docx, rozmiar pliku: 23.17 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wymag_formal_jadlodajnia.xls, rozmiar pliku: 36.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: wawer_zbiorczy.pdf, rozmiar pliku: 71.73 KB)
  Pobierz